2% zo zaplatenej dane

2 % zaplatenej dane na osobitné účely v roku 2016 za rok 2015

Daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba sú oprávnené vyhlásiť v daňovom priznaní alebo v osobitnom vyhlásení, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať nimi určenej právnickej osobe (ďalej len "prijímateľ").

Daňovník - fyzická osoba, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 je oprávnený vyhlásiť priamo v daňovom priznaní (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania), v lehote na podanie daňového priznania (riadna do 31.3.2016, predlžená), že podiel zaplatenej dane do výšky 2 alebo 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi.

Daňovník - fyzická osoba (zamestnanec), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2015, je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 alebo 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi vo vyhlásení, ktoré je osobitným tlačivom; ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus. Vyhlásenie takýto daňovník predkladá miestne príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu do 30. apríla 2016. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia (30.4.2016).

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie (príloha daňového priznania resp. osobitného tlačiva ).

Ak je daňovníkom fyzická osoba podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení (§47, odst.1, ZDP) najmenej 3 EUR. Daňovník môže určiť len jedného prijímateľa.

Daňovník - právnická osoba, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 je oprávnený vyhlásiť priamo v daňovom priznaní (IV. časť priznania), v lehote na podanie daňového priznania (riadna 31.3.2016, predlžená), že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi, alebo viacerým prijímateľom, ak v zdaňovacím období, ktorého sa vyhlásenie týka (2015) alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar, môže v daňovom priznaní vyhlásiť len do výšky 1,0 %.

Ak je daňovníkom právnická osoba, podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení (§47,odst.1 ZDP) najmenej 8 EUR pre jedného prijímateľa. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 EUR).

Daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorý využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely nemôže mať nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie obdobie roka 2015 zaplatí v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník - právnická osoba môže súhlasiť so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma) určenému prijímateľovi, čo deklaruje vyznačením x v časti IV daňového priznania.

Daňovník - fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie môže súhlasiť so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi, čo deklaruje vyznačením x v časti VIII. oddiel - typ priznania A alebo v časti XII. oddiel - typ priznania B.

Daňovník - fyzická osoba, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane môže súhlasiť so zaslaním údajov o sebe na potvrdení, ktoré prikladá k vyhláseniu. 
Informačný redaktor: Ing. Miroslav Lakatoš
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk